Suchergebnisse

Forschungspapier (5)

2020
Forschungspapier
Engineering Three Dimensional Moiré Flat Bands
L. D. Xian, A. Fischer, M. Claassen, J. Zhang, A. Rubio, D. M. Kennes
(2020)
Forschungspapier
Optical Manipulation of Domains in Chiral Topological Superconductors
(2020)
Forschungspapier
Universal moiré nematic phase in twisted graphitic systems
C. Rubio-Verdú, S. Turkel, L. Song, L. Klebl, R. Samajdar, M. S. Scheurer, J. W. F. Venderbos, K. Watanabe, T. Taniguchi, H. Ochoa, L. D. Xian, D. M. Kennes, R. M. Fernandes, A. Rubio, A. N. Pasupathy
(2020)
Forschungspapier
Realization of Nearly Dispersionless Bands with Strong Orbital Anisotropy from Destructive Interference in Twisted Bilayer MoS2
L. D. Xian, M. Claassen, D. Kiese, M. M. Scherer, S. Trebst, D. M. Kennes, A. Rubio
(2020)
Zur Redakteursansicht