MPSD-Publikationen

Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

2021
Zeitschriftenartikel
Detection of photon statistics and multimode field correlations by Raman processes
F. Schlawin, K. E. Dorfman, S. Mukamel
The Journal of Chemical Physics 154 (10), 104116 (2021)
Zeitschriftenartikel
Analytical solution for the steady states of the driven Hubbard model
J. Tindall, F. Schlawin, M. A. Sentef, D. Jaksch
Physical Review B 103 (3), 035146 (2021)

Forschungspapier (1)

2021
Forschungspapier
Lieb's Theorem and Maximum Entropy Condensates
J. Tindall, F. Schlawin, M. A. Sentef, D. Jaksch
(2021)
Zur Redakteursansicht