Publikationen von M. Budden

Zeitschriftenartikel (2)

2021
Zeitschriftenartikel
Evidence for metastable photo-induced superconductivity in K3C60
M. Budden, T. Gebert, M. Buzzi, G. Jotzu, E. Wang, T. Matsuyama, G. Meier, Y. Laplace, D. Pontiroli, M. Riccò, F. Schlawin, D. Jaksch, A. Cavalleri
Nature Physics 17 (5), 611–618 (2021)
Zeitschriftenartikel
Hybrid CO2-Ti:sapphire laser with tunable pulse duration for mid-infrared-pump terahertz-probe spectroscopy
Optics Express 29 (3), 3575–3583 (2021)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

2021
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Metastable Light-Induced Superconductivity in K3C60
Universität Hamburg, 2021
Zur Redakteursansicht